Jste zde

Sibyla

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

O dnu posledním pojednává Osmá kniha proroctví Sibyliných z celkem devíti prorockých knih sibyliných - kniha nejkratší obsahuje popis posledních dnů člověka na Zemi. V osmé knize proroctví Královny Michaldy Sábské, řečené Sibyly, nalézáme téměř detailní popis posledních dnů člověka na planetě Zemi

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Sibylina proroctví Kniha sedmá - Královská - Proroctví Sibylino O válkách evropských. Sibyla sepsala svá proroctví do devíti královských knih Sibyliných po cestě od krále Šalamouna zpět do své vlasti, kde však nebyla pro své těhotenství přijata, neboť Královna Sábská nikdy nesměla být poskvrněna láskou muže.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Sibyla ve svých proroctvích vznáší proroctví o kněžích a náboženství od roku 1200 po narození Mesiáše do konce dvacátého století Královna Sibyla vydává proroctví o křesťanství a judaismu včetně proroctví o vztahu listva ke kněžství a náboženství a jakým způsobem ovlivní kněžství a náboženství život člověka v raném a vrcholném středověku.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Královna Sibyla Kumanna sepisuje v sedmé knize Proroctví známá jako Sibylina proroctví knihy sedmé o středověku Sibyla, známá věštkyně, bájná královna Sábská, je pozoruhodná historická osobnost, která měla významný vliv na průběh několika historických událostí, a vyjma své cesty ke králi Šalamounovi, se téměř celostvětově zviditelnila svými, tedy Sibylinými proroctvími, která se s pozoruhodnu přesností vyplnila.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Královna Sibyla Kumanna předpověděla s neuvěřitelnou přesností mnoho událostí, které můžeme v historii sledovat - jednou z nejvýznamnějších Sibyliných předpovědí je proroctví královny Sibyly o papežském schizmatu, tedy rozkolu v církvi.  Sibyla ve svých předpovědích a proroctvích mnohokrát trefila do černého a jedním z proroctví, které této významné a velké ženě vyšla absolutně přesně, je Sibylino proroctví o trojpapežství, resp. o jedné z nejvýznamnějších církevních událostí po narození Ježíše Krista. Sybila jednoznačně s přesností téměř jednoho roku tuto událost nejen předpověděla, ale naprosto přesně popsala důvod vzniku této situace.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Proroctví Královny Sibyly - tedy Sibylina proroctví a předpovědi nejen o dobách vrcholného středověku - Sibyla prorokuje o součastnosti i minulosti. Sibylina proroctví, tedy proroctví Michaldy, královny Sábské, známé jako Sibiliny předpovědi či proroctví obsahují mnoho předpovědí o raném a vrcholném středověku a počátcích novověku. Sibyla téměř přesně předpovídá středověké a novověké události s přesností, která je zarážející nejen pro nás, pro lidstvo 21. století, ale zejména naprosto fascinovala přesností desítek předpovědí mnoho generací našich předků.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Sibyla a její věštby a proroctví obsahují mnoho proroctví o Novověku, zejména o technických a technologických vynálezech moderní doby a vznáší věštby a proroctví o člověku 18. až 21. století. Proroctví Sibyly, tedy Sibylino proroctví o novověku a pozdním středověku královny Sibyly se týkají nejen do té doby převratných technických a technologických vynálezech moderní doby, ale Sibyla vznáší rovněž proroctví a píše předpovědi o společnosti, společenských zřizeních a využívání do té doby zcela neznámých látek a nepředstavitelných možností

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Sibyla a její proroctví o moderní době obsahují překvapivě přesná proroctví o době devatenáctého a dvacátého století - Sibylino proroctví o současnosti a nedávné minulosti lidstvo přivádí k úžasu již celá desetiletí. Královna Sibyla ve svých předpovědích a proroctvích s neuvěřitelnou přesností prorokuje vztahy mezi lidmi a vztahem člověka k Bohu v devatenáctém a dvacátém století - někteří znalci Sibyliných proroctví se však domnívají, že se jedná o Sibylino proroctví o třicetileté válce.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Zaznamenáno jest: Původ všeho zla, vší bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští, jest nutno hledati jenom zemi Evropě. Dnes Evropany neznáme, ale potomci naši je poznají. Země Evropa jest zemí studenou a mrazivou a proto také i zemí bez lásky. Tam, kde slunce málo přichází, kde mírný vánek od moře nevnikne, tam jest vždy chlad, a to nejenom v těle, ale i v duších. Proto Evropané budou vždy chladnější, nežli lidé naši, ale také dobyvačnějšími.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Sibylina proroctví - Kniha pátá Královská Sibyliných proroctví pojednává o afrických zemích, - jedná se o země, které královna Sibyla obývala, země ve kterých královna Sibyla pobývala jednak se svým doprovodem, či o země, ve kterých vládla - v každém případě se jedná o země africké.

Stránky

Subscribe to RSS - Sibyla