Jste zde

Mayská proroctví

Devět Mayských podsvětí
Nejen Mayská proroctví, sumerská proroctví, proroctví Nostradama i proroctví Sibylina, proroctví kmenů Hopi - to je jen malý výčet proroctví, která se shodují s tím, co můžeme pozorovat právě v současné době okolo sebe.
Mayský bůh Kninih Ahau

Důvod, proč jsou mýty o pádu člověka přítomné ve všech kulturách, spočívá v tom, že lidé ve všech částech světa byli ovlivněni dualitou, která vládla v průběhu mayského Velkého cyklu. Lze říci, že téměř všechna náboženství se vyvinula v reakci na potřebu lidské bytosti vypořádat se s polaritou vytvořenou Světovým stromem. 

Mayská proroctví o Judaismu

Naše studium způsobů, jakými 13. Nebes ovlivnilo vývoj náboženství člověka, začneme u tradice,k níž se dnes hlásí největší počet vyznavačů. Jedná se o tzv. chaldejsko-židovsko-křesťanskou tradici, což je ->( Chaldejsko je biblické označení Sumeru), která začala v průběhu 13. Nebe dominovat nejen západní polokouli, ale i v jiných částech světa. Tuto tradici formovala řada samostatných pulsů, z nichž se vyvinuly charakteristické projevy každého z nich.

Existuje Bůh  ?

Může nám mayský kalendář napomoci v hledání odpovědi na tuto otázku ? Existuje Bůh ?Tak zní jedna z nejobvyklejších existenciálních otázek. A rozhodně je to jedna z těch otázek, jejichž odpověď s sebou přináší velmi zásadní důsledky, které se týkají smyslu života a způsobu, jak s ním naložit. Může nám mayský kalendář napomoci v hledání odpovědi na tuto otázku ? Pokud přijmeme soudy archeologů a antropologů, kteří mayské náboženství označují za polyteistické, tedy náboženství, které vyznává více bohů, pak velice těžko.

Model zemského jádra

Nauka o vědomí aneb geologická psychologie - Stav hlubokého delta či lehkého alfa spánku představuje rezonanci s atmosférickými mentálními vrstvami, zatímco stav bdění představuje rezonanci s pevnou zemí. Z této perspektivy není nijak překvapivé, že ve spánku jakoby vystupujeme ze svého těla do prostoru, neboť na těchto úrovních je naše kontrola myšlenek a představ mnohem méně uzemněná a strukturovaná.

Winfried Otto Schumann (1974)

Biofyzika a holografické rezonance  : Jakým způsobem jsou-jinově-jangová pole podle celoplanetárního mozku generována a jaká je jejich podstata ? Proč se realita vnímá jinak na Západě a jinak na Východě a proč se tvůrčí duch na obou zemských polokoulích projevuje tak odlišně ? I když se jinově-jangová pole ve fyzice běžně neuznávají, může nám k pochopení jejich mechanismu, který se na základě informací z globálních tvůrčích polí projevuje v lidském myšlení, napomoci pojem holografické rezonance.

Druhá pražská defenestrace - 1618 - soudobá mědirytina od Johanna Philippa Abelina

Probuzení Severu se shodou okolností odehrálo současně s úpadkem klasických mayských sídlišť v Chiapasu a Guatemale, v čemž můžeme opět sledovat příklad mizení kultur při posunu baktúnu. Toto bylo ono známé 'tajuplné' zmizení Mayů, o němž jsme se již zmínili, k němuž podobně jako u zániku římské říše došlo při změně vlády sousedních Nebes. Jižní mayská kultura v té době prakticky zmizela, protože větry dějin už pro ni nevály příznivě.

Strom symbolizuje hermetický zákon - Jak nahoře, tak i dole

Hermetický zákon a celoplanetární mozek jako teorie o podobnosti všeho živého, jako nejvyššího zákonu Stvoření, který v Mayské kultuře hrál významnou roli. Sama mayská proroctví pak jsou již jen přirozeným pochopením určitých zákonů Vesmíru, na základě jejich znalostí můžeme vědět, co se na Zemi dá očekávat.

René Descartes

Shrneme-li všechny děje v přechodných obdobích baktúnů Velkého cyklu, které probíhají v různých směrech vzhledem ke středové planetární linii, dospějeme k jasnému obrazu vlivů dějinných větrů. Z ní můžeme vyčíst, že expanzivní období na západ a na východ od středové linie nastávají na počátku lichých Nebes, zatímco pohyb k této linii z východu nastává na počátku sudých Nebes.

Artaxerxes III.

Počátek Mayského Velkého cyklu započaly významné události v dějinách mnoha světových civilizací. Na počátku Velkého cyklu se objevily první patriarchální civilizace ovládající písmo a schopné budovat obrovské stavby, které se zároveň vyznačovaly monarchickým zřízením a vírou v boha Stvořitele. Tato unikátní  civilizační vlna se zvedla v oblasti tzv. úrodného půlměsíce, která zasahuje území Egypta, Izraele, Sýrie a Iráku.

Stránky

Subscribe to RSS - Mayská proroctví