Jste zde

Mayská proroctví

Mayský bůh Kninih Ahau

Důvod, proč jsou mýty o pádu člověka přítomné ve všech kulturách, spočívá v tom, že lidé ve všech částech světa byli ovlivněni dualitou, která vládla v průběhu mayského Velkého cyklu. Lze říci, že téměř všechna náboženství se vyvinula v reakci na potřebu lidské bytosti vypořádat se s polaritou vytvořenou Světovým stromem. 

Mayská proroctví o Judaismu

Naše studium způsobů, jakými 13. Nebes ovlivnilo vývoj náboženství člověka, začneme u tradice,k níž se dnes hlásí největší počet vyznavačů. Jedná se o tzv. chaldejsko-židovsko-křesťanskou tradici, což je ->( Chaldejsko je biblické označení Sumeru), která začala v průběhu 13. Nebe dominovat nejen západní polokouli, ale i v jiných částech světa. Tuto tradici formovala řada samostatných pulsů, z nichž se vyvinuly charakteristické projevy každého z nich.

Existuje Bůh  ?

Může nám mayský kalendář napomoci v hledání odpovědi na tuto otázku ? Existuje Bůh ?Tak zní jedna z nejobvyklejších existenciálních otázek. A rozhodně je to jedna z těch otázek, jejichž odpověď s sebou přináší velmi zásadní důsledky, které se týkají smyslu života a způsobu, jak s ním naložit. Může nám mayský kalendář napomoci v hledání odpovědi na tuto otázku ? Pokud přijmeme soudy archeologů a antropologů, kteří mayské náboženství označují za polyteistické, tedy náboženství, které vyznává více bohů, pak velice těžko.

Model zemského jádra

Nauka o vědomí aneb geologická psychologie - Stav hlubokého delta či lehkého alfa spánku představuje rezonanci s atmosférickými mentálními vrstvami, zatímco stav bdění představuje rezonanci s pevnou zemí. Z této perspektivy není nijak překvapivé, že ve spánku jakoby vystupujeme ze svého těla do prostoru, neboť na těchto úrovních je naše kontrola myšlenek a představ mnohem méně uzemněná a strukturovaná.

Winfried Otto Schumann (1974)

Biofyzika a holografické rezonance  : Jakým způsobem jsou-jinově-jangová pole podle celoplanetárního mozku generována a jaká je jejich podstata ? Proč se realita vnímá jinak na Západě a jinak na Východě a proč se tvůrčí duch na obou zemských polokoulích projevuje tak odlišně ? I když se jinově-jangová pole ve fyzice běžně neuznávají, může nám k pochopení jejich mechanismu, který se na základě informací z globálních tvůrčích polí projevuje v lidském myšlení, napomoci pojem holografické rezonance.

Druhá pražská defenestrace - 1618 - soudobá mědirytina od Johanna Philippa Abelina

Probuzení Severu se shodou okolností odehrálo současně s úpadkem klasických mayských sídlišť v Chiapasu a Guatemale, v čemž můžeme opět sledovat příklad mizení kultur při posunu baktúnu. Toto bylo ono známé 'tajuplné' zmizení Mayů, o němž jsme se již zmínili, k němuž podobně jako u zániku římské říše došlo při změně vlády sousedních Nebes. Jižní mayská kultura v té době prakticky zmizela, protože větry dějin už pro ni nevály příznivě.

René Descartes

Shrneme-li všechny děje v přechodných obdobích baktúnů Velkého cyklu, které probíhají v různých směrech vzhledem ke středové planetární linii, dospějeme k jasnému obrazu vlivů dějinných větrů. Z ní můžeme vyčíst, že expanzivní období na západ a na východ od středové linie nastávají na počátku lichých Nebes, zatímco pohyb k této linii z východu nastává na počátku sudých Nebes.

Zelený Mayský kříž jako symbol Stromu Života

Jestliže je historie cyklickým vlněním lidského tvůrčího ducha, jakým způsobem jsou tyto vlny vytvářeny? Pochopení se ukrývá v kosmologii Světového stromu, která byla rozšířená po celé Mesoamerice až do příchodu Evropanů. Když Španělé poprvé v roce 1517 vstoupili na posvátnou půdu Mayů, setkali se v jejich náboženských centrech s velkými barevnými kříži.

Quetzalcoatl

Proč je možné v určitých kalendářích, například mayském, číst budoucnost a v jiných ne? Základním rysem prorockých kalendářů je především skutečnost, že se nezakládají na fyzikálních či astronomických cyklech, jako je solární rok, lunární měsíc, pohyby planet nebo precese zemské osy.

Východ Slunce pyramidou v Chicen - Itza

Stojí za povšimnutí, že dříve zmiňované třináctidení cykly, které se v posvátném mayském kalendáři  o 260 dnech opakuje 20krát, je pouze zmenšenou verzí vlnového pohybu vyvolávaného 7 lichými a 6 sudými Nebesy mnohem delšího počtu 13 baktúnů Velkého cyklu.

Mayská proroctví a kalendářní matematika v reliefech

Abychom porozuměli hlubšímu smyslu posvátného kalendáře, je dobré rozšířit si obzory o matematické základy, na nichž je mayská kalendářní soustava založena. Pokusme se začít u tzv . "Dlouhého počtu", což je název pro chronologii používanou Mayi v klasickém období. Tímto způsobem se zapisovaly dlouhé časové úseky a dlouhý záznam se objevuje prakticky na všech datových nápisech na starověkých pyramidách a stélách.

Mayský oltářní kruh

Téměř všichni, vědci i laikové, zabývající studiem starověkých civilizací Mesoameriky, se shodují v tom, že cesta k pochopení jejich spletité kosmologie, tedy způsobu, jakým lidé nahlížejí na svět kolem sebe - vede přes jejich kalendář, tedy mayský kalendářní systém.  Mayové byli evidentně tvůrci vůbec nejvyspělejši kalendářní soustavy - soustavy unikátně astronomicky u duchovně vyspělé.

Quetzalcoatl - bůh větru, jitřenky a večernice, jeden ze čtyř stvořitelů

První seznámení s mýty, legendami a kosmologickými představami obyvatel starověké západní polokoule s sebou obvykle přináší velký zmatek. Mayové a Aztékové líčili vesmír sestávající z třinácti Nebes a devíti Podsvětí, s nimiž se naše dnešní uvažování jen těžce ztotožňuje. Naší první reakcí je pak obyčejně to, že na tyto představy začínáme pohlížet jako na pověry, které tvoří nevědecký pohled na svět národa, jenž o skutečnosti příliš nevěděl.

Mayská proroctví a čas

Mayský kalendář sdílí mnohé ze svých myšlenek s jinými duchovními tradicemi ve smyslu : "všichni jsme jedno", "život má hluboký smysl" nebo "Bůh je Láska". Přesto nelze přehlédnout, že má i své zcela jedinečné poselství: že osvícení Osvíceného zlatého věku se završuje "koncem času" a že všichni se na tomto procesu musíme podílet jako jeho spolutvůrci. 

Mayská proroctví a změna podnebí

Gigantická změna podnebí, která by mohla přijít právě po roce 2012, byla předpovězena v Mayských proroctvích, byla rovněž potvrzena odbornými studiemi z oboru glaceologie a paleoklimatologie - Mayská proroctví o gigantických změnách se mohou týkat rovněž gigantických změn podnebí na všech místech planety..

Stránky

Subscribe to RSS - Mayská proroctví