Jste zde

Sibylina proroctví

Obsah Proroctví Sibyly, Královny ze Sáby, je populárním textem, který si lidé předávali z generace na generaci

Obsah Proroctví Sibyly, Královny ze Sáby, je populárním textem, který si lidé předávali z generace na generaci jak v ústní, tak i v písemné podobě. Je tomu tak především proto, že zdrcující, tedy více než převážná část, proroctví Sibyly, Královny ze Sáby, se skutečně vyplnila. Odkaz jejich proroctví  bychom měli chápat jako vzkaz a vykřičník. Královna Sibyla se vyjadřovala jazykem své doby, avšak i přesto jsou Sibylina proroctví  pro moderního člověka s jejich přesností neuvěřitelná a zarážející.

Historie proroctví Sibyly, královny Sibyly Kumanny a Proroctví věštkyň, tzv. Sibyl

Řečtí a latinští autoři se ve svých dílech opírají o proroctví legendárních věštkyň, tzv. Sibyl. Z historických pramenů vyplývá, že pocházejí především z Itálie, starověkého Řecka a Dálného Východu. Věštby dvanácti nejznámějších sibyl se postupem času sepisovaly do tzv. Sibyliných knih, jejichž různě upravované verze se vydávají dodnes. Historie zejména prvních rukopisů jsou velmi dramatické. Ve starověkém Římě je uchovávali v Jupiterově chrámu na Kapitolu, kde v roce 84 před n.l. byly totálně zničeny obrovským požárem, který na prach spálil i celý chrám.

Záchrana textu proroctví Sibyly Kumanny, královny ze Sáby

Římané však jednotlivá proroctví znovu sepsali a za vlády císaře Augusta v roce 100 př. n.l. je uložili ve dvou zlatých skříňkách v Apollónově chrámu na Palastinském návrší v Římě. Spojení proroctví se svatyní boha Apollóna není náhodné. Ze starověkých pramenů se dovídáme, že právě Apollón inspiroval sibyly k věštbám. Nejvýznamnějšími texty Sibyliných knih byla převážně veršovaná proroctví v řeckém jazyce. Tyto texty pak v konečném důsledku dopomohly přenést náboženství do starověkého Říma počínaje obdobím, kdy je poprvé získal legendární římský vládce LUCIUS TARQUINIUS SUPERBUS  ( ? - 496 ). V epochálním období Římského imperia se postupně objevovala též proroctví židovská a křesťanská stejnojmenných názvů - Sibylina proroctví. Tato proroctví popisují obraz dějin všeho lidstva od jeho vzniku do tzv. "Konce Světa". 

Stručná životní data Královny Michaldy ze Sáby, proroctví Sibyly

Královna Sibyla Kumanna ( asi 970 - 870 ) př.n.l., bližší data jejího života nejsou příliš známa a, bohužel, nezachovala se ani v nejstarších spisech. Původním sídlem královny Sibyly Michaldy bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přídomku Sibyla Kumanna, královna ze Sáby. Královna Michalda, řečená Sibyla, se proslavila zejména tím, že vykonala velkou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Po jejím příchodu z Jeruzaléma se proti ní vzbouřili její poddaní a Sibyla, královna Michalda Sábská, uprchla do severovýchodní části Afriky, kde v nynějším habešském městě Aksumu založila své nové sídlo. I zde však Sibylu pronásledovalo tehdejší prokletí vládců, vzpoura, a proto uprchla do vnitrozemí afrického kontinentu, kde zcela osamocena zemřela.

Devět Sibyliných knih prorockých zvaných "Moudrosti života"

Sibyla Kumanna, královna Michalda ze Sáby, napsala devět knih, které souhrnně nazvala "Moudrosti života". V těchto devíti Sibyliných knihách je zachycena doba od vlády krále Šalamouna až do příchodu Mesiáše, tedy proroctví do příchodu Krista, a dále od příchodu Mesiáše až ke dni "Posledního soudu". Jedná se o velmi vzácný text, kde nalezáme minulost, přítomnost a budoucnost světa - moudrost této ženy a skutečnost, že proroctví Sibyly se ukázala jako pravdivá, jistě stojí za to obětovat několik chvil čtení řádek, které popisují nejen dobu nedávno minulou, ale zejména dobu, ve které se právě nyní nacházíme.

Snahy zdiskreditovat a zneužít Sibylina proroctví

Cenzura v době pobělohorské prakticky znemožnila, aby proroctví, která Sibyla vyjevila králi Šalamounovi, byla jakýmkoliv způsobem publikována. Poslední opis Sibyliných proroctví byl vydán v roce 1890 a byl zcela rozebrán. Slova této vzácné ženy se postupem doby různě upravovala a zneužívala. Vinu na této skutečnosti hledáme především u překladatelů, kteří knihy upraavovali k potřebě tehdy vládnoucích skupin. V 18. století vyšlo největší množství nepříliš zdařilých opisů Knih Sibyliných. Mnohé z nich lze považovat za zcela bezcenné, neboť řada faktů s původní knihou zcela nesouhlasí. Sibyla Kumanna též kromě jiného předpověděla osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů a proto se nelze divit, že Sibylina proroctví byla často pálena na hranicích jako zapovězený spis.

Minulost i současnost přesně odpovídají proroctvím Sibyly Kumanny 

Čteme-li její velká proroctví, tedy Sibylina proroctví,  a studujeme-li dějiny, pak přicházíme až k překvapujícícm výsledkům. V jejich proroctvích se zrcadlí doba od narození Krista až po dnešní časy přesně a věrně. Přecházíme-li pak do období I. a II. světové války, zjistíme, že Sibyla Kumanna předpověděla mnohé, co se splnilo, a lze tedy předpokládat, že se vyplní i další předpovědi, až přijde jejich čas. Proroctví Sibyly Kumanny, královny ze Sáby, je kniha, která provází lidstvo celá pokolení a jejíž obsah si lidé ústně předávali po celá staletí.

Obsah zde zveřejněných proroctví vychází z poslední verze Sibyliných proroctví vydaných nakladatelstvím PressArt v roce 1990 v Liberci, ISBN - 80 - 900367 - 0 - 8