Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyla Kniha osmá

O dnu posledním pojednává Osmá kniha proroctví Sibyliných z celkem devíti prorockých knih sibyliných - kniha nejkratší obsahuje popis posledních dnů člověka na Zemi

V osmé knize proroctví Královny Michaldy Sábské, řečené Sibyly, nalézáme téměř detailní popis posledních dnů člověka na planetě Zemi

Královna Sibyla prorokuje a sepisuje proroctví o dnech, které budou předcházet Konci člověka na planetě Zemi, o dnech před Posledním Soudem

Zaznamenáno jest: Kdy se tak stane, kterého dne, nevím a nikdo také tak nebude moci říci. Ale vím, že přede dnem samotným řeky budou vysýchati, traviny vymírati, skot hladem a žízní padati, pahorky se zemí se srovnávati a mnohé kraje pískem zanešeny budou! Na nebi objeví se třikráte kometa! Poprvé na severu, po druhé na jihu a potřetí na západě této země.

 

Sibyla prorokuje gigantickou změnu podnebí před koncem existence lidstva na planetě Zemi - proroctví a předpovědi se až vzácně shodují s texty proroctví ostatních věštců a proroků - může se jednat o změnu tlaku, změny magnetických pólů a zejména o přechodu Slunce do jiného stadia existence

Pak se počne silně Země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácejí. Napřed lidé, žijící v horách, pak v údolích a poslední ti, kteří budou žíti u různých moří a v zemích, kde je stále věčná zima. Ostatní znamení již ani lidé neuvidí, ale vím, že pak Slunce nabude krvavé záře a objeví se na západě, místo na východě, a hvězdy dnem i nocí svítiti budou.

 

Sibyla popisuje poslední soud nad lidským plemenem v dobách před koncem lidského pokolení na Zemi

Tenkráte sestoupí Hospodin na Zemi a bude souditi. Soud nejkratší a nejspravedlivější! Nikdy jak již více nebude tato země hostiti a živiti člověka, a to jenom proto, když člověk byl zemí a Hospodinem živen, neváží si toho, reptal a bouřil se! Znesvěcoval zemi slovy svými, a proto nebude ani hoden žíti na ní více!