Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyly Kniha třetí

Sibylina proroctví - Kniha Třetí Královská

 

Svět nový popisuje královna Sibyla, Michalda Sábská, zejména ve třetí a čtvrté knize královské svých, tedy Sibyliných proroctví - ve třetí knize Sibyliných proroctví se rovněž máme možnost dočíst několik slov o králi Šalamounovi a poměrech na dvoře jednoho z nejbohatších a nejvýznamnějších světských panovníků - sláva krále Šalamouna se stala bájnou a královna Sibyla nejen ve třetí královské knize popsala pár postřehů ze svého pobytu na Šalamounově dvoře.

proroctví, proroctví Sibila, sybila proroctvi, proroctvi o izraeli, izraelita, proroctví o židech, žid, židé a proroctví, sibila a židé, šalamoun, proroctví o šalamounovi, poust desert salamoun, pribeh salamoun, biblicky pribeh salamoun, biblicke pribehy salamoun, kral salamoun, salamoun

 

Královna Sibyla, proslulá věštkyně a prorok, autorka Sibyliných proroctví, věští židovskému národu - v první části proroctví se text věnuje odjezdu královny Michaldy Sábské ode dvora krále Šalamouna

Zaznamenáno jest : V tisíci a jedné noci lásky a vášně, v tisíci a jedné noci odříkání, v tisíci a jedné noci nového života žije ten, který přichází z jednoho způsobu života do druhého. Potom nastává vystřízlivění a otupění. Nezmění se člověk ani za tuto tisíc a jednu noc. Pouze jest u něho pozměna ve způsobu života, ale nezbytný návrat do původního stavu. Tři plná léta žila královna Sibyla, ošetřována jsouc písařem Raulem v horách mezi pouští a mořem. Tři plná léta v odříkání, věnujíc se plně svému synu Menelikovi.

 

 Královna Sibyla, Michalda Sábská, jež sepsala slavná Sibylina proroctví, se odebírá k audienci ke králi Šalamounovi, který ji však nepřijal jako ženu, která mu podlehla

A když přišel počátek čtvrtého roku, odebrala se v jeho průvodu zpět do Jeruzaléma, aby pokračovala v díle započatém. Než nebyla tentokráte králem Šalamounem přijata. „Králi králů není dovoleno hovořiti s královnou křivopřísežnou“ vzkazoval posel. Avšak, aby důraz na bývalé přátelství dal, prosí, aby do země Etiopie se odebrala a tam založila pro syna svého Menelika nové království, jež po něm, Šalamounu, králi králů nazývati můžeš.

 

Královna Sibyla, věštkyně a prorok, se odebírá odmítnuta pryč z izraelské země následována nespokojenci s vládou krále Šalamouna

Tak se stalo. Za městem Jeruzalémem přidružilo se ke královnině průvodu několik set nespokojenců se životem krále Šalamouna, aby následovali Sibylu Kumannu. Po několikatýdenním pochodu dospěl průvod do severní části Etiopie, kde Sibyla kázala zastaviti. Uprostřed hor a lesů, na náhorní planině nechala vymýtiti malé trsy a když se tak stalo, povolala Sibyla průvodce své a řekla : „Postavte zde na všech čtyřech světových stranách jehlany, aby tyto chránili toto město před veškerým nepřítelem.“ Uprostřed jehlanů postavte chrám ke slávě Hospodinově. V tomto chrámě nechť jest vždy každý král, jenž této zemi vládnout bude korunován, neboť vězte : dotud bude mít Etiopie svoji svobodu, dokud její vládce bude korunován v tomto posvátném městě.

 

Královna Sibyla, Sibila - Michalda Sábská, zakládá nové království a vznáší proroctví o své nové zemi 

První vladař, který korunovaci v tomto městě odmítne, bude příčinou zkázy této země. A přijde doba : vichřice za vichřicí se touto zemí požene. Jeden vladař bude stíhati druhého. Lid chudý a poddaný bude všemožně utiskován a otročen. Snad v žádné zemi nebude se chudým tak špatně žíti, jako v této zemi. Jak před Mesiášem, tak i po smrti Jeho. Moc vladařů této země rozšíří se daleko na Jih, kde dnes ještě pustiny a nebetyčné hory jsou. Ale nedůstojností pánů této země a těch, kteří králi králů nazývati se budou, stane se, že nepřítel na všech světových stranách země ubere. Jenom toto svaté místo zůstane nedotčeno. Avšak přijde král, který loupeží na trůn etiopský zasedne. Neuzná povinnosti odebrati se do tohoto posvátného místa aby tam korunovati se nechal a tak Hospodina si usmířil, a proto mocný nepřítel, jeden z těch, kterého Izraelité si po smrti Mesiášově úplně si podmaní, do poroby věčné zem uvede, vtrhne do této země a bude se snažiti tuto podmaniti.

 

Vidím hořeti celou zemi.

Vidím plameny v horách, jezerech i řekách

Vidím padati skot i nemluvňata

Vidím otevírati se hroby, padati chrámy, kostely a umírati kněze

Nic nezmůže hrdinný odpor tohoto lidu

Podlehne zrazen jsa tím, kdo pohrdl nařízením mým

Zrazen a okraden

Po staletí bude se lid brániti tomuto škůdci, který do země přišel, aby tuto do otroctví přivedl. Po staletí poteče v této zemi, již svému synu jsem věnovala, krev. Lid upadne již téměř do úplné lhostejnosti, ale přece stále bude doufati na svého vykupitele, na svého Mesiáše, který by ho z hrozného otroctví vysvobodil. Nevysvobodí.

 

Neboť nebude-li svobody nad jedním nepřítelem svým, přijde jiný a mocnější.

 

Proto právě, že tato země, místo Šalamounova vděku, mi jím za vyhnanství dána byla, proto tato země pro mne Novou zemí jest. Nelituji dnes ani těch vládců, kteří jenom s mečem v ruce své trůny hájí, ale lituji dnes onoho nešťastného lidu, v jehož krvi krev vládce Šalamounova a potomků jeho bude. Tato země nechť zvána jest zemí Lva judského a to proto, že obyvatelé její vždy a všude jako lvi rváti se budou pro zachování Judeje. V tom okamžiku mohutný blesk sjel v místo, kde stavitelé její základní kameny pro budoucí chrám kladli.

 

Královna Sibyla pojemnovává svou novou zemi, kterou založila po odchodu z Izraele, od krále Šalamouna, jako Aksum

I zvolala Sibyla: “Aksumem toto město zváno býti má, neboť bohem blesku posvěceno bylo. A když nepřítel do této země a města tohoto svatého vtrhne, budiž to vždy blesk a voda, kteří vpád jeho znemožní. Blesk a voda buďtež požehnáním pro lidi země Lva Judovy v dobách, kdy obživy nenalezne. Blesk a voda nechť jsou požehnáním pro tuto zemi, když moc Slunce bude trůniti, ale blesk a voda ať jsou i prokletím v té době, kdy národ zapomene mne a Hospodina.

 

Královna Michalda, Sibyla, bývalá královna Sábská ve svých proroctvích hovoří ke svému národu

Národe, jenž vzal jsi mne v době mého prokletí na milosrdenství, který jsi uznal, že hřich můj bez úmyslu zlého spáchán byl, slyš: až bude tobě nejhůře a nepřítel do poroby nejtěší tebe uvede, pak vezmi pochodeň a zapal toto posvátné město. Zapal a nešetři toho, že toto založeno bylo mnou pro syna Šalamounova, zapal a nešetři proto, že toto město mělo tebe vždy před nepřítelem chrániti. Zapal proto, že když toto město do základů popelem lehne, pak nikdo nebude již pánem Etiopie.

 

Sibyla vznáší proroctví o půdě, na které byl Hospodin znesvěcen - Sibyla hovoří ke svému národu, ale i k izraelským

Každý bude se obávati vstoupiti na tuto půdu, každý, jenž v Boha věří, bude se obávati vstoupiti v místa, kde Hospodin byl zneuctěn. A vstoupí - li kdo, pak nejbližší hodiny mu smrt přinesou. Když nepřítel vtrhne do této země, pak, národe můj, nastavěj jezů na řekách a potocích, změň proud, který od počátku tohoto světa ve vodách proudí, prchni do hor a skal a když luna vystoupí nad toto město posvátné, vtrhni na nepřítele a věz, že ho vždy porazíš. Nevěř lidem s pletí bílou, kteří zde jednou po onom mocném plameni a vraždění příjdou.

 

Královna Sibyla prorokuje o nespravedlivých společenských řádech, loupení a svobodě člověka

Byť řekli tobě, že svobodu od tyranských pánů vašich vám přinášejí, pak věřte, že to nebude touha po svobodě vaši, ale touha po útrobách této země, v níž více zlata, nežli v Ofír jest. Bude to touha ukrásti a odejíti. Je-li země jednou vyloupena, pak nikdy bohatství své zpět nedostane. A proto, každý cizinec, jenž přijde, aby poklady ze země této vybíral, budiž vámi na místě jako lupič a vrah ztrestán.

 

Královna Sibyla  prorokuje o penězích, lenosti a práci - Sibyla vznáší proroctví o vztahu člověka k práci

Své bohatsví nezneužívejte k lenosti, ale k práci. Jest mi líto, vidím-li tam daleko za mlhovinou nebeskou, že tato země bude jednou také jednou z hlavních příčin největšího vraždění, které se na celém světě za několik tisíc let díti bude a o němž jsem již Izraelitských poselství své byla vyjevila. Nikoliv proto, že tato země jest zemí bohatou a lid její neůnavným a srdnatým bude, nikoliv proto, že v této zemi med a mléko poteče, ale proto, že kdo pánem v této zemi bude, ten ovládne mnoho jiných cizích zemí: Egypt i Izrael. Toho si buďte vědomi a podle toho se řiďte. Tuto zem pak budou zváti zemí novou, neboť objeví v ní mnohé, co předtím nikde nebyli objevili.