Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyly Kniha čtvrtá

 Kniha čtvrtá – Královská, Čtvrtá kniha Královská Sibyliných proroctví

 

Sibyla, věštkyně, prorok a vizionář ve čtvrté královské knize Sibyliných proroctví vznáší proroctví O lidech v tomto novém světě, tedy o zemi, kde královna Sibyla Kumanna nalezla dočasné útočiště - Sibyla tedy prorokuje o zemi, kde zakládá na několik let své nové království poté, co je vypovězena ode dvora Krále Králů, bájného židovského krále שלמה‎‎ - Šalamouna : Židovský král Šalamoun vládl v letech  970–931 př. n. l a za jeho vlády dosáhla jednotná říše hebrejců největšího hospodářského a kulturního rozmachu.

 

 šalamoun, proroctví Sibyla, sibylino proroctví, Nový svět v proroctvích, proroctví královny Sibyly, Sibylina proroctví o Novém světě, královská kniha proroctví

Sibyla a její proroctví se ve čtvrté královské knize Sibyliných proroctví věnují zejména proroctví o Sibylině Nové zemi

Zaznamenáno jest: Když nepřítel zemi tuto zabere a zrádce vlasti tuto okrade, pak mnozí věrní ještě dlouho pro tuto zemi krváceti bude. Leč marně. A tak jako Izraelští do světa odejíti museli, aby tam v návrat do země zaslíbené čekali, tak i oni podobně činiti budou.

 

 Sibyla prorokuje o kruté římské porážce a dlouhé době obrody

Několik po oné hrozné porážce, kdy vlast jejich a země tato Římanem podrobena bude, věrni této země v krajinách cizích a dnes mi neznámých pro obrodu a spravedlnost pracovati budou. Půjdou od města k městu, od země k zemi, přes vysoké hory a kraje dálné, aby tam navštívili všechny lidi, kteří úpí pod jhem lidí cizích, a burcovali je proti těmto. Dlouho, velmi dlouho, práce jejich bude marná a zakletá. Až ale přejde do řad těch, kteří proti všem utiskovatelům národům těchto zemí, pak nastane nový obrat ...