Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví knihoven palmových listů o Evropě, proroctví knihoven palmových listů

Proroctví palmových listů o Evropě jsou stará tisíce let a říká se, že Proroctví palmových listů o Evropě patří mezi nejzáhadnější proroctví, která člověk kdy vyřkl. Proroctví o Evropě obsahují vyjma proroctví o budoucnosti lidstva na evropském kontinentu rovněž odhalenou budoucnost osmdesáti tisíc lidí, kteří se přijdou do knihoven palmových listů ptát na svůj osud.

Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů nepředpovídá a nevěští pro Evropu dny, ze kterých by mohli mít obyvatelé Evropy, alespoň dle Proroctví, sebemenší radost

Lidstvo si podle Proroctví knihoven palmových listů zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to stále rychlejším a rychlejším tempem. Stále více lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat, alespoň tak praví Proroctví o Evropě knihoven palmových listů. Práci těchto lidí budou vykonávat stroje, což se nebude týkat jen Německa, postihne to i ostatní evropské země, vlastně to bude do jisté míry celosvětový problém.

Proroctví knihoven palmových listů o Evropě hovoří o stále se prohlubujících sociálních rozdílech

Prostí lidé budou zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů - s tímto fenoménem se můžeme bez problémů setkávají již v současné době. Proroctví knihoven palmových listů své předpovědi formulují jednoznačně : Majitelé velkých továren a obchodů budou mít naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít jako v pohádce. Na obyčejný lid budou pohlížet jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od místních vládců bohaté dary - vidíme, že tyto skutečnosti se dějí již v dnešní době, tento trend můžeme bez větších problémů sledovat v současnosti.

 Knihovny palmových listů a jejich proroctví a předpovědi o Evropě se zdají být naplňovány již v současné době

Řadoví občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. (  Zde použité pojmy jsou interpretací opisných formulací starotamilského textu ). Masová zábava bude podle Proroctví palmových listů zaměřená na uspokojování nejnižších pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v němž žijí. Jejich každodenní život, naplněný existenčními starostmi uspokojování nízkých pudů učiní alespoň na několik okamžiků odtržení od reality snesitelnější. Společnost se podle Proroctví knihoven palmových listů o Evropě rozdělí na ty, kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. Laciná zábava bude a má odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí materialismu; iluze máji bude slavit triumf.

 Nejistota materiální i duchovní je podle Proroctví knihoven palmových listů jedním z hlavních počátečních příznaků budoucí evropské anarchie

V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Proroctví knihoven palmových listů předpovídá, že epocha nazývaná kálí juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya jugou ( zlatý nebo také duchovní svět ). Avšak konec kálí jugy bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. U mnoha sebestředně orientovaných lidí povede ke ztrátě perspektivy a k projevům násilí.

Proroctví knihoven palmových listů o Evropě předpovídá zavládnutí všeobecné deziluze z materiálního světa a k projevům agresivity a násilí

Tito lidé budou totiž zcela orientováni na materiální hodnoty a budou se ohlížet dozadu místo pohledu vpřed; bude se jim stýskat po lepších časech minulosti a budoucnost se jim bude jevit jako zcela beznadějná. Proroctví knihoven palmových listů o Evropě předpovídají, že zazní také volání po silném vládci, který by vymýtil všechny zlořády a viníky patřičně potrestal. A řada despotických vládců se v Německu i v jiných evropských zemích skutečně dostane k moci, protože národy si to budou přát. K tomu dojde v letech 2019 až 2046 podle západního kalendáře. Lidé si však brzy uvědomí, že toto řešení neodpovídá době. Začnou postupně chápat, že skutečné změny dosáhnou jen tehdy, pokud sami převezmou odpovědnost za vlastní život, životy svých nejbližších i lidí ve svém okolí. K tomuto poznání ovšem povede dlouhá cesta, ale ještě delší bude cesta od tohoto poznatku k jeho uplatnění v praxi.

Knihovny palmových listů a jejich proroctví předpovídají pozitivní společenské změny v Evropě po roce 2048

Pozitivní společenské změny se v Německu a v Evropě nezačnou prosazovat podle Proroctví knihovem palmových listů o Evropě před rokem 2048 podle západního kalendáře; do té doby bude pokračovat rozpad hodnot a společenských struktur. Zpočátku se lidé budou snažit pomoci si každý sám na vlastní pěst nebo dokonce na úkor jiných. Teprve až se situace stane naprosto zoufalou, uvědomí si, že mohou přežít jen v případě, že budou spolupracovat. Od státních orgánů se jim nedostane žádné pomoci. Vzájemná pomoc a solidarita mezi rodinami - neboť nakonec jiné zbytí nebude - se stanou charakteristickými znaky posledního období zanikajícího věku.

 Proroctví knihoven palmových listů o Evropě předpovídá neúnosnost stavu, ve kterém se bude nacházet Evropské unie a předpovídá stále větší problémy velké společenství národů řídit

Německo je součástí politického a hospodářského systému, k němuž v současnosti patří většina evropských národů. Toto společenství bylo původně založeno šesti státy s cílem zlepšit životní podmínky obyvatel liberalizací obchodu a rozvojem průmyslové výroby. V průběhu doby k němu přistupovaly další státy. Je zavedena společná měna. Avšak čím větší se tato unie stává, tím obtížnější je řídit ji a dosahovat cílů, které si jednotlivé národy přejí.

Věštby, které můžeme číst v Proroctví knihoven palmových listů o Evropě prorokuje složité časy členských zemí

Společenství se stává samoúčelným a slouží především zájmům mocenských skupin. V roce 2004 podle západního kalendáře dojde k dalšímu velkému rozšíření tohoto společenství o řadu států z východní Evropy. Tyto státy žily až do roku 1989 podle západního kalendáře ve zcela jiném systému a velká část jejich obyvatel je chudá. Noví členové doufají, že jim členství v unii přinese větší prosperitu. To však zůstane jen toužebným přáním. Mocné síly ovládající unii využijí situaci jen k tomu, aby se bezohledně obohatily. Budou všem slibovat rovnost, neřeknou však, že pro většinu lidí to bude znamenat rovnost v chudobě.