Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví - Proroctví ve svazku Devátá kniha Sibyliných proroctví obsahuje Sibylino proroctví o Evropě po roce 1600 a srovnání Sibyliných proroctví s předpověďmi na rok 2012

 V době asi 1600 let po narození Mesiáše nastanou v zemi Evropě první boje proti vládě králů.Tyto potrvají dvakrát po dvěstě let a když se bude psáti rok 2000, nebude na celém světě jediného panovníka z rodu královského. Budou vládnouti samí Josefové Egyptští, lidé, kteří z malých stanů a kmenů vyšli. Předčí svou vládou všechny pomazané, neboť vyjdou z lidu, budou mu rozuměti, budou znáti všechny jeho bolesti i snahy.

 
Tito, lidem volení panovníci, také prosadí, že nežli se rok 2100 psáti bude, nebude ani chudých, ani bohatých. Příklad Josefa Egyptského bude dáván celému světu po celou dobu jeho trvání a když v den soudný Hospodin všechny souditi bude, rozdělí všechny vladaře korunované i nekorunované, pomazané i nepomazané, na dva tábory: tábor těch, kteří z boží milosti špatně a nespravedlivě vládli, a tábor těch, kteří vládli po způsobu Josefa Egyptského, moudře a spravedlivě.
 
Jest proto povinností každého, kdo lidu vládne, aby zamyslil se nad jednáním prvého nekorunovaného vládce a moudrostí snažil se mu přiblížit.
Sedm krav plných jest sedm let a sedum klasů pěkných jest sedm let, sen jest jednostejný.
Všechna období lidstva budou se vždy měniti každých sedm, sedmdésát, sedm set, sedm tisíc let.
 
Rovněž každé století v letech 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 a 98 bude míti v těchto letech velké změny, anebo přípravy pro tyto.
V těch letech vypuknou vždy nejhroznější války a utkví lidem dlouho v paměti.
Tak řekl rovněž Josef Egyptský – Safenat Paneach lidem svým a faraónem zvaný a tak po věky věkův bude.
 
V těch letech buďte vždy velmi opatrnými jak v domácnostech, tak i ve vládách vašich!
Slyš písma hlas:  I kladli jemu zvláště a jim obzvláště, Egyptským také, kteříž s ním jídali, obzvláště neboť nemohou Egyptští jísti s Hebrejskými chleba, protože to ohavnost jest Egyptským. A já pravím vám: Přijde doba, kdy nejenom s Hebrejskými nikdo chleba jísti nebude, ale bude štiti se ruky jim podati. Přijde doba, že Hebrejští nebudou směti choditi po téže cestě, jako národové jiní. Přijde doba, že mnozí při vyslovení jména Hebrejských, odplivnou si!
 
Počátek tohoto utrpení Hebrejských bude v letech 1500 po narození Mesiáše a konec v letech 2100. Pak již Hebrejských nebude.  Řekl Bůh Mojžíšovi: Jsem, kterýž jsem! Neřekl Hospodin, jsem vládce tvůj. Ano, jsem. Jsem tvoje duše, jsem tvé myšlení, jsem všechno tvé. Věřte vždy v to, že ve vás sídlí, s vámi všechno sdílí, v dobách dobrých i zlých vás opatruje, neboť řekl : Jsem!
 
Hospodin pak předcházel je ve dne ve sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak ve sloupu ohnivém, aby svítil jim, aby ve dne i v noci jíti mohli!
Vždyť Hospodin člověka vede, vždy mu udává cíl.
Zlořečený, který hlasu jeho neuposlechne. V dobách dnešních dává nám znamení kometami různými a tak učiní vždy před každým dobrým i zlým činem lidstva. A vysvětluj jim řády a zákony a oznamuj jim cestu, po níž by šli a dílo, které by dělati měli.
 
 
Vyhledej ty také ze všeho lidu muže statečné, bohabojné, muže pravdomluvné, kteříž v nenávisti mají lakomství a ustanov nad nimi knížata nad tisíci, setníky, padesátníky a desátníky. Oni ať soudí lid každého času. Což bude většího, vynesou nad tebe a menší pře sami nechť soudí! A lehčeji bude tobě, když ponesou břímě s tebou!
Tím ustanoven byl Hospodinem a Pánem naším úřad soudcovský! Muži stateční a bohabojhní, muži pravdomluvní a lakomství nenávidějící nechť soudí veškeren lid!
 
 
Není tomu již dnes tak, ačkoliv od ustanovení tohoto nemnoho let uplynulo a hůře bude pak v dobách po narození Mesiáše. V těch dobách pak málo soudců bude spravedlivých a pravdomluvných, málokterý soud spravedlivý vynese, neboť přikloní se vždy rozsudkem k tomu, kdo mu větší měšec zlata nabídne. Jací soudcové, takový vladař, jaký vladař takový lid! Zákon a spravedlnost musí býti více, nežli pán země, a je-li nutno, pak i pána země musí soudce odsouditi!
 
 
Běda zemím, v nichž nebude soudců spravedlivých!
Běda, třikrát běda! Spravedlnosti nemůžeš nikdy soudce naučit!
Jedině tím, že v Boha věří, jedině tím, že čte ve starých zápisech o rozkazech Hospodinových, jedině tím může býti soudcem spravedlivým, který pro všechny soudce celého světa řekl: Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
Neučiníš  sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi s vrchu, ani těch, které jsou na zemi dole, ani těch, které jsou pod zemí.
 
 
Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti! Neboť ja jsem Hospodin, Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří nenávidí mne. A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteří mne milují a ostříhají přikázání mých.
Nevezmeš jména Hospodina, Boha svého, nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo. Pomni na den sobotní, abys jej světil.
Šest dní pracovati budeš a dělati všeliké dílo své. Ale sedmého dne odpočinutí jest Hospodina, Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj a děvka tvá, hovado tvé i příchozí tvůj, kterýž jest ve branách tvých.
 
 
Neboť v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všechno, co v něm jest, a odpočinul dne sedmého, pročež požehnal Hospodin dne sobotního a posvětil jej.
Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin, Bůh tvůj, dá tobě.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoliv jest bližního tvého.
Těmito ustanoveními našeho Hospodina říditi by se měl každý soudce spravedlivý a dávati jim přednost před zákony světskými.
Avšak těžko bude hledati spravedlnosti u soudců, kteří sami v Boha věřiti nebudou.
Den sobotní jen málo lidmi svěcen bude!
Šest dní pracovati budeš, nařídil Hospodin!
Nařídil tak jenom chudákům, pacholkům a děvkám?
Nikoliv!
Člověku!
 
 
Avšak příjde doba, že budou chtíti lidé šest dnů v týdnu pracovati, aby chleba pro sebe a děti své měli, ale pán jim nedovolí, neboť líto mu bude zlata a chleba, které by za práci dáti musel.
A tak v té době i mnoho lidu hladem i morem zemře a mnoho dobrovolně, sebevraždou, svět tento opustí, aby více bidy a hladu netrpěli.
Jenom velká válka lid z tohoto utrpení vysvobodí, aby mu přinesla svobodu a chléb až do skonání světa.
 
 
Den sedmý světiti budeš!
Vidím dobu, ve které se den sedmý proto, že lidstvo bude míti mnoho díla, světiti nebude! Nebude také ani den sedmý dnem šťastným a dokud lidstvo den sedmý světiti nebude, nebude míti ani chléb, ani dostatek jiného a mezitím, co jedni den sedmý prací znesvěcovati budou, druzí pro nedostatek práce hladem a bídou k zemi padati budou.
Rodiče své ctíti máš!
Nectil své rodiče ani Kain a málo bude lidí na světě, kteří své rodiče ctíti budou.
Tak, jako pták zapomene s prvním na hnízdo, v němž se narodil, tak zapomene vždy člověk toho, který ho zplodil.
Nezabiješ, nesesmilníš a nepokradeš!
Každá válka je vraždou, smilstvem a krádeží.
A kdyby lidé všechna přikázání zachovávali, ale válčili, pak bylo by lépe, kdyby vůbec  přikázání Hospodinových nezachovávali.
Meč v ruce člevěka zvířetem ho činí a bude-li chtít býti člověk člověkem, pak jenom bez meče a se slovem božím na rtech.
Ta doba přijde až po 2000 letech po narození Mesiáše, kdy člověk místo meče slova laskavého, slova božího použije.
 
 
Neboť pravím vám: laskavosti přibližuje se člověk k Hospodinu a mečem krvavým – ďáblu.
Kdo laskavě mluví a jedná, Hospodina na zemi zastupuje, kdo mečem rozpory urovnává – ďáblu slouží!
Nebudeš moci viděti tváři mé, neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal, tak děl Hospodin k Mojžíšovi.
A vy všichni pochybovači, kteří v Něho nechcete věřiti, neboť vám se neukázal, pomněte, že Hospodin již Mojžíšovi rozhodnutí své řekl: nebude moci viděti tváře mé, dokud živ kdo bude!
Ano!
Ucítíš nejednou, že dotkla se tě někdy milostivá a jindy trestající ruka Páně, poznáš, že mnohé dal ti Hospodin již, ale neuzříš tváře Jeho – až v den soudný!
Poznáš, že pravdivá byla slova Mojžíšova: Hospodin, Hospodin, Bůh silný, lítostivý a milostivý, dlouho čekající a hojný v milosrdenství a pravdě.
Milosrdenství čině tisícům, odpouštěje nepravost a přestoupí i hřích, který nikoliv neospravedlňuje vinného, navštěvuje nepravost otců na synech a na synech synů do třetího i čtvrtého pokolení!
 
 
Kdyby člověk zhřešil a přestoupením přestpupil proti Hospodinu, buď že by oklamal bližního svého ve věci jemu svěřené, anebo rukou půjčené, anebo násilím vzal, anebo podvedl bližního svého, buď za hřích tento před Hospodinem potrestán!
Přijde doba, že lidé budou jenom přemýšleti, jak by jeden druhého okradl a do nesnází přivedl, aby tím jenom sám získal.