Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Pátek třináctého, Sluneční erupce, úplněk a řád Templářských rytířů

Pátek třináctého, Sluneční erupce, úplněk a řád Templářských rytířů

Hugues de Payens, zakladatel řádu Templářských rytířůSetkali jste se s lidmi, které jste léta nepotkali, uvědomili jste si souvislosti, které jste po celé roky nevnímali či vnímat nechtěli ? Upadli jste na rovné zemi, nebo polili peněženku ? Zastavily se náhle hodiny ? 

Co Vás dnes a v následujících dnech ještě může potkat ? Energie černého pátku 13. je spojena s nespravedlností a utrpením těch, kteří za spravedlnost a blahobyt bojovali – s řádem Templářských rytířů. 

Dnes, pátek 13. 06 2014 se můžeme těšit na mnohonásobné zhmotnění zvláštních energetických vlastností Vesmíru, jejich působení již umocňují tři sluneční bouře a zejména úplněk Měsíce.

Pátek třináctého a řád Templářských rytířů

Poté, co byl dobytí Jeruzaléma a po ustavení jeruzalémského království samozřejmě postupně docházelo ke značnému nárůstu počtu poutníků právě do Jeruzaléma – i to byl jeden z důvodů, proč následujících dvaceti pěti letech nebyly cesty v jeruzalémském království a v blízkosti Jeruzaléma příliš bezpečné: hemžily se lupiči, vrahy a pochybnými existencemi, které mordovaly a okrádaly poutníky směřující do města vyvoleného.

Podnět k založení Templářského řádu

V souvislosti se zmíněným nárůstem kriminality se na povrch drala otázka, jakým způsobem alespoň zčásti těmto zpravidla neozbrojeným poutníkům zajistit ochranu a zrodila se myšlenka vytvoření samostatného křesťanského řádu ozbrojených kněží. Tato myšlenka se stala nejvíce aktuální v době, kdy došlo k napadení a oloupení přibližně 700 poutníků na cestě z Jeruzaléma, kdy bylo 300 z nich zabito a více než 60 zajato muslimskými útočníky z Tyru a Aškalonu – vzniká řád Templářských rytířů.

Založení Templářského řádu a jeho rozkvět

Přesné datum založení Řádu Templářských rytířů není známo, je však nanejvýš pravděpodobné, že vznikl v roce 1119 nebo 1120, a to i přesto, že kronikář Vilém z Tyru uvádí rok 1118 – kronikář se však pravděpodobně zmýlil v rámci kalendářních přepočtů, i s ohledem na nepřesnost tehdy uváděných dat v dokumentech. Těžko tedy říci, zda měl pravdu kronikář píšící přibližně v roce 1240 a nebo naše současné metody datování. První písemná zmínka o Řádu Templářských rytířů pochází z prosince roku 1120, kdy byl Hugo z Payns svědkem potvrzení výsad johanitů jeruzalémským králem Balduinem II. Již od svého vzniku se templáři těšili značné přízni krále, patriarchy, ale i významných poutníků jako byli například Fulko V. z Anjou, který se v roce 1120 stal přidruženým členem řádu, nebo Hugo I. ze Champagne, který se v roce 1125 stal řádným členem Řádu Templářských rytířů. Řád prosperoval a plnil svou funkci více než výborně, jeho moc a bohatství rostly; někteří významní členové řádu se rovněž významně zapojovali do politického života.

Vzestup Templářského řádu a jeho zásluhy o šíření křesťanství

Papež Kliement V. Templáře nejdříve pronásledoval a následně je omilostnil V průběhu prvních dvaceti pěti let od založení se templářům podařilo především díky značné přízni krále dostat se do centra dění ve Svaté zemi; díky svědomitému plnění svých povinností získávali politický i vojenský vliv. Před odjezdem druhé křížové výpravy svolali do Paříže na 130 řádových rytířů, kteří se s francouzským vojskem vydali na východ spolu s nejméně stejným počtem seržantů a služebných bratří. Druhá křížová výprava jako vojenské tažení bylo vyhlášené papežem Evženem III. 1. prosince 1146 bulou Quantum praedecessores jako reakce na dobytí Edessy mosulským vládcem Zengím. Edessa se pak stala prvním křižáckým státem založeným v průběhu první křížové výpravy (1095–1099) ve Svaté zemi, a byla i prvním státem, který byl muslimy následně zlikvidován. Během druhé křížové výpravy se řádový mistr ve Francii Evrard z Barres stal jedním z hlavních rádců francouzského krále Ludvíka VII; během druhé křížové výpravy král rovněž svěřil templářům odpovědnost za ochranu vojska v průběhu celého tažení a to zejména z toho důvodu, že to byl právě řád Templářských rytířů, který měl vynikající zkušenosti s tureckou taktikou rychlých útoků jezdectva.

Templářský řád opouští dobytá území

Druhou křížovou výpravu však neprovázely jen úspěchy, díky často vnitřní nejednotnosti a zaujatosti penězi spíše než bojem se ukázaly snahy udržení pozice na Blízkém východě jako liché a vyvrcholily pádem jeruzalémského království v roce 1187, což ukončilo přítomnost křižáckých armád ve Svaté zemi. Templáři museli postupně opustit dobytá území a vraceli se zpět do Francie po čaástech přes Kypr a Sicílii.

Ekonomické aktivity a vzestup Templářského řádu

Z ekonomických aktivit Řádu Templářských rytířů se zdá být zcela jasné, že vedení řádu si uvědomovalo složitost pozice na východě, a je zřejmé, že se snažilo vybudovat základny i v Evropě, což se jim s většími či menšími úspěchy dařilo. Počátkem 13. století se Řád Templářských rytířů stává výraznou ekonomickou, politickou i vojenskou silou, která nepodléhala prakticky nikomu a měla sloužit jen a pouze hlavě katolické církve. V průběhu své existence Řád Templářských rytířů buduje početnou a silnou nadnárodní armádu značného významu. Jejich pozemky chráněné pevnostmi a hrady se nacházely následně po celé Evropě a na části Středního východu. Templáři rovněž vystupovali jako významní mezinárodní bankéři, kteří vydělávali obrovské jmění nejen na křížových výpravách, ale i obchodování se Svatou zemí.

Odcizení řádu Templářů Bohu a zaprodání se světským statkům

V roce 1212 vybudoval v Paříži Řád Templářských rytířů na pozemcích darovaných Ludvíkem VII. největší řádovou základnu na evropském Západě Templ - hlavní a oficiální sídlo řádu ovšem zůstávalo až do jeho zániku na Kypru. V roce vydání Zlaté Buly sicilské však již původní smysl řádu, tedy ochrana poutníků, zcela vymizel. Řád se věnoval zejmona svým ekonomickým aktivitám, přičemž se podle některých kritiků základní hodnotou řádu staly právě peníze. Pařížský, ale i londýnský Templ sloužily jako velká pokladnice a banka, byla zde uložena i velká část královského pokladu ve speciálně k tomu vybudované věži, avšak sloužil i jako útočiště pro pronásledované – azylové právo, které využil při selských bouřích v roce 1306 i sám král Filip IV. Sličný.

Počátek úpadu Templářského řádu a pátek 13

Právě král Filip IV. Sličný začal proti templářům od roku 1307 vystupovat a jako důvod uvedl, že mu templáři údajně odmítli přispět na jeho válečné výlohy. V této souvislosti je pravděpodobné, že v době svého pobytu v Templu byl seznámen s tehdy již obrovským řádovým bohatstvím. Templáři byli bohatí a samostatní, nepodléhali světské moci ani biskupům a sloužili pouze zájmům Svatého stolece a je tedy i možné, že v podstatě posloužili i jako prostředek králova boje proti papežskému stolci a svrchovanosti papeže nad světskými panovníky. Samozřejmostí pak zůstává zároveň bylo lukrativní převzít jejich majetek. Filip IV. Sličný se rozhodl využít klesající popularity templářů a uskutečnil plán navržený rádcem Vilémem z Nogaretu, který spočíval v postupné diskreditaci řádu, která spočívala v obvinění ze sodomie, homosexuality, plivání na kříž, zříkání se Krista či uctívání satana. Třebaže se někteří členové řádu k těmto praktikám na tortuře přiznali, svá obvinění později stáhli a i proto byli upáleni; vzhledem ke stovkám nesmyslných přiznání vynucených útrpným právem lze o těchto obviněních, resp. přiznáních více než pochybovat.

Hon na členy templářského řádu v pátek 13. října 1307

Je velmi více než jisté, že se templářští rytíři díky svému postavení dozvěděli o přípravách útoku, avšak s vysokou pravděpodobností jej nepovažovali za příliš reálný. Skutečností však zůstává, že lodě templářské flotily z přístavů odplulouvají a poté, co se útok na řád uskutečnil, se přemísťují do portugalských a skotských přístavů. Mnoho řádových pokladů bylo převezeno a tajné řádové dokumenty zničeny před inkvizicí a „hněvem“ krále. Ráno, 13. října 1307, v pátek – odtud pramení nešťastný pátek třináctého - začalo rozsáhlé zatýkání členů templářského řádu v celé Francii a spolu s tím byl veškerý templářský majetek převzat zplnomocněncům krále. Řád Templářských rytířů se však nepostavil na odpor, což mělo za následek zatčení na 5 000 rytířů včetně velmistra řádu Jacquese de Molay. Zatýkání templářů bylo papežem nařízeno i dalším evropským panovníkům, avšak toto opatření se nesetkalo s valným ohlasem.

Osudy členů Templářského řádu po pátku 13.

Zatčení templáři strávili téměř rok v krutých a nelidských podmínkách často dlouhou dobu bez vody a jídla ve vězení, což mnohé zlomilo a vinu přiznali. Samotné procesy s členy Templářského řádu trvaly celkem sedm let, během nichž řada templářů odvolala svá prvotní přiznání, což pro ně však znamenalo rozsudek smrti. Prvních 54 členů řádu bylo upáleno v Paříži 12. května 1310. Ač naprostá většina církevních hodnostářů shromážděných na koncilu ve Vienne, který měl rozhodnout o osudu řádu, se zrušením templářů nesouhlasila, byl zrušen papežskou bulou Vox in Excelso datovanou 22. března a zveřejněno 2. dubna 1312.

Bylo obvinění Templářského řádu ze svatokrádeže pravdivé ?

Turínské plátno je jedna z nejvýznamnějších křesťanských relikviíDo současnosti není jasné, do jaké míry bylo obvinění templářů ze svatokrádeže, satanských a homosexuálních rituálů pravdivé a nakolik bylo založeno na skutečných řádových poměrech; někdy se dokonce uvádí, že tyto rituály měly zahrnovat popření Krista a trojnásobné poplivání kříže, podobně jako líbání zadku řádových mistrů. Jedno z obvinění, tedy uctívání „vousaté hlavy“ může souviset s Turínským plátnem, které mohli templáři získat z kořisti při 4. křížové výpravě, kdy byla křižáky dobyta Konstantinopol – Turínské plátno je křesťanská relikvie, o níž se traduje, že je právě plátnem, do nějž krátce po ukřižování bylo zahaleno tělo Ježíše Krista, poté co jej z kříže sňali Josef z Arimatie a Nikodém. Na plátně je pouhým okem viditelný otisk mužské postavy, zaschlá krev, kdy místa odpovídají trnové koruně a bodnutí Krista setníkem Longinem Gaiem Cassiem. Název plátna je odvozen od italského města Turín, kde je tato relikvie od roku 1578 uchovávána.

Pátek 13 a Měsíční NOV – úplněk

Nejsilnější fází Měsíce je právě úplněk, který dokáže ovlivnit zejména lidskou psychiku. Lidé ale samozřejmě nejsou stejní a každý člověk reaguje jinak. Citlivější jedinci mohou zaznamenat zvýšené změny nálad, bolesti hlavy, nervozitu, popudlivost i úzkost; mnoho lidí hůře spí, nebo mají vyloženě špatné sny. Mnoho lidí vše, co se jim v době úplňku přihodí, prociťuje daleko intenzivněji. Lidé jsou v tuto dobu méně přístupní argumentům, nechce se jim příliš měnit své názory, takže veškerá jednání bývají složitější. Je to příhodná doba k hledání cesty k vlastnímu vědomí a svědomí. Již naši prapředkové věděli, že úplněk ovlivňuje léčivou sílu bylin, které v této měsíční fázi často sbírali.

Vliv pátku 13 a měsíčního úplňku

Vzhledem k tomu, že pátek, 13. října 1307, den, kdy bylo pozatýkáno, uvězněno a někdy i zabito mnoho z rytířů Templářského řádu, je po celá staletí nazýván jako „černý pátek“. Energie pátku 13., negativní energie je spojena se spoustou utrpení a bolesti a zejména velkého podvodu a lži. Proč ? Sami rytíři Templářského řádu byli ve společnosti velmi oblíbeni, jejich víra a chování se dávalo za vzor chlapcům, stávali se idoly mladých mužů, kteří toužili po tom, aby Bohu sloužili právě jako řádoví rytíři. Tato skutečnost, tedy že rytíři Templářského řádu byli služebníci Boží a přitom nosili zbraň, měli moc, slávu a podléhali pouze papeži pak dělala členství řádu ještě akraktivnější. K této atraktivitě pak samozřejmě přispělo i tajemství, které řád obestřelo : byli samostatní, měli své vlastní pozemky a sídla, nikomu vyjma hlavě katolické církve nepodléhali.

Nesouhlas se zrušením Templářského řádu a odpor církevních hodnostářů

Mnoho z kněží, církevních hodnostářů, ba dokonce i papežů pronásledování rytířů Templářského řádu odsoudilo, a to jak veřejně, tak i v ústraní či neoficiálně, papež Klement V. v roce 1308 tajně udělil velmistru Řádu Templářských rytířů a ostatním představitelům řádu odpuštění všech hříchů a zrušení obvinění vznesených proti nim inkvizicí. Tento dokument, který byl objeven teprve v roce 2001 v tajných Vatikánských archívech byl pojmenován jako Chinonský pergamen podle místa svého vyhotovení a je důkazem, že nejen mnozí prostí lidé, měšťané, kněží či úředníci, ale i sám papež s „honem na templáře“ nesouhlasili …

Zhmotní se energie černého pátku 13 v následujících dnech ?

V pátek 13. 06 2014 zažijeme, nebo jsme již zažili mnoho zvláštního : černý pátek 13. je spojen se třemi slunečními bouřemi a úplňkem.

Někteří lidé dodnes věří, že se černý pátek 13. října 1307 pro obrovské utrpení Templářských rytířů, které bylo zcela nespravedlivé ( které utrpení je spravedlivé ? ) opakuje : energie zla se zhmotňují a vyprovokují energie dobra k odvetě : každý člověk tedy v pátek 13. „dostane co si zaslouží“ - někomu se vybaví minulé vzpomínky na křivdy, které druhým lidem spáchal, někdo upadne a zhmotní se tím negativní energie políčku, který v minulosti někomu jinému uštědřil. Ať je to tak či onak, energie se neztrácí – pokud je navíc podpořena úplňkem a slunečními bouřemi, dá se předpokládat, že mnoho z nás zažilo či ještě zažije v následujících několika dnech velmi zajímavé okamžiky.