Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Mayský kalendář 2012 a Mayský kalendář - kalendář Mayů

Mayský kalendář a rok 2012 - Mayský kalendář a datum 21. 12 2012. Mayové chápali čas cyklicky, a tedy i Mayský kalendář,  kalendář Mayů, zobrazuje několik cyklicky opakujících se časových kalendářních period. Jednotlivé časové periody v Mayském kalendáři, i ty nejdelší známé, neboť Mayové používali i časové kalendářní cykly o délce 64 milionů let, měly periodický charakter. V pohledu Mayů na čas a okolní svět bylo typické stálé opakování, a do jisté míry tedy rovněž možná předvídatelnost času.


Mayská kultura a Mayský kalendář v cyklickém vnímání času

Mayská civilizace obývala část kontinentu mezi severní a jižní Amerikou : zabírala území sahající od jižních států Mexika dolů k jihu až po západní Honduras. Období největšího rozmachu této kultury trvalo přibližně od roku 250 do roku 900 našeho letopočtu. V době, kdy do Ameriky vtrhli Španělé, měla kultura Mayů svá nejlepší léta již dávno za sebou. Poznatky v oblasti astronomie a kulturní památky, které za sebou Mayové zanechali, jsou cennou inspirací a podnětem k zamyšlení právě pro dnešního člověka - nejen v oblasti měření času


Kulturní vrchol Mayské kultury se odráží na propracovaném mayském kalendáři

Na kulturním vrcholu vrcholu měli Mayové jediný zralý psaný jazyk z celé předkolumbovské Ameriky, obývali velkolepá a lidnatá města a používali sofistikované matematické a astronomické systémy včetně propracovaných a velmi přesných kalendářů. Mayští kněží byli vynikající astronomové dokazující, co vše lze odpozorovat prostým okem a za pomoci pozorovací trubice. Jejich měření lunací, periody Venuše nebo délky pozemského roku byla přesnější než ta, která vykonali staří Řekové. I tak je přesnost obou měření až tajuplně obdivuhodná.

 

Chápání času a časových cyklů v Mayské kultuře a Mayském kalendáři

Mayské chápání času, ročních období a cyklů prokázalo svou obsahovou hutnost a důmyslnost výpočtů. Mayové vypracovali mnoho důmyslných kalendářů, z nichž některé přesně mapují časová období v rozpětí přesahujícím deset miliónů let. Mayský kalendář vznikl na základě velmi precizních a dlouhodobých astronomických pozorování. Přesnost, jaké Mayové dosáhli při výpočtech dob oběhů různých nebeských těles, je skutečně srovnatelná s údaji, které získali dnešní astronomové pomocí nejmodernějších přístrojů - například synodický oběh Venuše vypočítali Mayové na 584 dny; v současnosti byl stanoven nejmodernější výpočetní technikou na 583, 9212 dne.

 

Hlavní Mayský rok Mayského kalendáře - Mayský kalendářní rok Haab

Základním stavebním kamenem Mayského kalendáře je jeden rok s 365 dny, tzv. haab. Mayové v tomto úseku rozlišovali celkem devatenáct měsíců, z nichž osmnáct sestávalo z dvaceti dnů a devatenáctý, poslední měsíc mayského kalendáře měl dnů pouze pět. Dny v měsíci byly číslovány a zcela neobvykle se uplatnilo i číslo nula.

 

Sekundární druh běžného Mayského roku - Mayský kalendářní rok Tzolkin

Kromě Haabu mayští kněží v mayském kalendáři ovšem využívali také kalendář Tzolkin, posvátný rok o 260 dnech, jenž byl v běžné populaci pravděpodobně pro svou přehlednější strukturu používanější, i když v zásadě popisoval plán obřadního života. Den narození každého člověka (a s ním spojený osud) se posuzoval také podle tzolkinu. Posvátný mayský rok se nedělil na měsíce, ale pouze na dny. Každý den mayského kalendáře byl označen kombinací čísla od jedné do třinácti (zde se neužívala nula) a jednoho z dvaceti jmen dní. Sled dnů tedy vypadal následujícím způsobem: 1 Ik, 2 Akbal, 3 Kan, 4 Chichcan..., čtrnáctý den (Men) měl opět předřazenu číslici jedna. Tak bylo zaručeno, že každý den Tzolkinu ponese jiné označení, neboť 13 x 20 = 260 a čísla třináct a dvacet nemají žádného menšího společného činitele.

 

Kalendářní den a jeho délka v Mayském kalendáři

Každý den mayského roku má v Mayském kalendáři své jméno složené z několika částí. Skládání těchto částí, tak aby vytvořily jméno pro ten který konkrétní den, si lze lze usnadnit a zpřehlednit do sebe zapadajícími ozubenými koly. Každý zub každého kola nese určitou část budoucího jména dne. Úplné pojmenování dne tedy vypadalo například takto: „2 Ik 0 Pop“ – „2 Ik“ je den v posvátném roce, „0 Pop“ je označení místa, které tento den zaujímá v běžném roce. Tento systém mayského kalendáře zajišťoval, že se den se stejným názvem opakoval vždy až po 52 letech.

 

Mayská proroctví o konci světa - proroctví starých Mayů a Mayský kalendář

Mayská proroctví byla vytvořena na základě jejich kalendářního systému, tedy systémů Mayského kalendáře. Mayský systém byl založen především na dlouhodobém studiu vztahů mezi pohyby nebeských těles a souvisejících změnách v lidské společnosti. Na základě vysledovaného Mayové sestavili cykly, ze kterých odpozorovali, že se dění na nebi i na zemi opakuje. Podle Mayského kalendáře Tzolkin prochází sluneční systém přes Velký koloběh více než 5100 let, od r. 3113 před Kristem do roku 2012 po Kristu. V tomto velkém koloběhu prochází pohybující se sluneční systém a Země galaktickými chvějícími se paprsky, přicházejícími z jádra galaxie, dochází ke změnám energetických hladin. Tyto energetické hladiny mohou mít u všech živých organismů včetně člověka významný vliv na jejich tělesné i duševní pohody jak v negativním, tak především i v pozitivním smyslu.

 

Výklad Mayských proroctví na základě Mayského kalendáře

Podle Mayského kalendáře je rok 1992 prvním rokem posledního období závěrečné 13 fáze, poslední fáze Velkého koloběhu. V Mayském kalendáři je toto poslední dvacetileté období nazýváno Období očišťování Země. V tomto období má být Země zcela očištěna včetně lidských srdcí. Špatné bude vymýceno, dobré bude ponecháno, biblickými slovy bychom dnes řekli, že bude odděleno zrno od plev. Po procesu očištění vykročí Země z paprsků a dosáhne vyššího bodu synchronizace s Vesmírným časem.

 

Mayská proroctví o novém cyklu nemusí nutně znamenat Armageddon

Podle Mayského kalendáře skončí tento cyklus 31. prosince 2012. Poté lidstvo vstoupí do zcela nové civilizační formy, která je oproti stávající kultuře morálně podstatně výše. V den zimního slunovratu se Slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem, vytvářejíc tak "bránu" v temné trhlině Mléčné dráhy. V tomto okamžiku planeta Země vstoupí do unikátního hvězdného postavení, unikátní astrologické konstelace, ke které dochází právě jednou za 5100 let. Závěr Velkého koloběhu a vstup do další fáze plynutí času ...

 

Více o mayském kalendáři a mayských proroctvích a kruzích v obilí >>>

 Více o mayských proroctvích a proroctvích starých Mayů a pohled na Cyklický mayský kalendář - na mayská astrologie a horoskopy >>>