Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

X. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích
 

TÚN – PILÍŘ PROROCKÉHO ČASU V MAYSKÝCH KALENDÁŘÍCH 

Proč je možné v určitých kalendářích, například mayském, číst budoucnost a v jiných ne? Základním rysem prorockých kalendářů je především skutečnost, že se nezakládají na fyzikálních či astronomických cyklech, jako je solární rok, lunární měsíc, pohyby planet nebo precese zemské osy.

 

Mayové poznali základní pravdy o vývoji lidstva a rozlišovali vývoj duchovní a fyzický, kdy své znalosti zaznamenali do složitých kalendářních systémů.

 
Duchovní vývoj nepodléhá hmotě, a proto se proroctví neopírá o cyklické pohyby hmotných těles, nýbrž o proměny duchovních energií. Zadruhé musí být prorocké kalendáře založeny právě na těch časových cyklech, které řídí vlastní duchovní evoluci vesmíru. Doposud jsme identifikovali jeden takový časový úsek, a sice baktún, který se skládá ze 400 túnů, 360denních period; jak však uvidíme později, existuje ještě několik dalších.
 

 Mayský kalendář je založen na duchovních principech vývoje lidské kultury v souvislosti s vývojem Životní energie Vesmíru

 
Někomu by se mohl nicméně kalendář, ktetý se neopírá o fyzikální jevy, zdát naopak neintuitivní. Copak není pravda, že se naše nálady mění podle ročních dob? Že nás ovlivňuje úplněk? Zvláště pro obyvatele vyšších zeměpisných šířek, ať už na severu, nebo na jihu, je téměř biologickou nezbytností slavit s nadšením příchod slunovratů a rovnodennosti. V této souvislosti je však nutno si uvědomit, že střídání ročních dob člověka ovlivňuje v odlišných částech zeměkoule jinak. Počátek jara na severní polokouli je počátkem podzimu na jižní polokouli, zatímco v oblasti rovníku lze jen stěží o nějakém střídání ročních dob hovořit. 
 

Mayský kalendář mimo jiného zaznamenává vývoj lidstva na duchovní úrovni bez ohledu na cykly střídání ročních dob

 
V těchto kouzelných stavbách v Copánu pronášeli Mayští kněží svá proroctví | Přesný čas online.cz Cyklus ročních období v průběhu solárního roku tedy nevyvolává žádné energetické posuny, jež by byly platné souběžně na celé planetě. I když je pravda, že například měsíční cyklus ovlivňuje celou planetu současně, je třeba si uvědomit, že donekonečna se opakující stále stejné astronomické cykly nemohou nikdy vysvětlit evoluci vědomí. TLUKOT SRDCE MATKY ZEMĚ VYCHÁZÍ ZEVNITŘ, NIKOLIV ZVENČÍ. Solární rok, lunární fáze či precese mohou přinejlepším ovlivňovat pouze donekonečna se opakující cykly zrození a smrti, jako se střídání léta a zimy v určitých částech světa. Jak se však ukáže, nemají tyto nic společného s božským plánem, který napomáhá lidským bytostem k rozvíjení stále vyšších úrovní vědomí.
 

Prorocká představa o časových obdobích ve skutečnosti neni vlastní výlučně Mayům, ale poznamenala i vnímání řady jiných starověkých kultur v různých částech světa 

 
Prorocká představa o časových obdobích ve skutečnosti neni vlastní výlučně Mayům, ale poznamenala i vnímání řady jiných starověkých kultur v různých částech světa. Jestliže například Egypťané a Mayové společně - i když z jiných perspektiv - pohlíželi na počátek Velkého cyklu jako na zásadní bod ve schématu kosmického stvoření, můžeme si položit také otázku, zda se mezi jejich kalendáři nevyskytují nějaké podobnosti. A je tomu skutečně tak - třebaže je dobou vzniku dělí 3 000 let, neomylně se shodují v jedné věci. Starověcí Egypťané používali kalendář čítající 360 dnů, k němuž se přičítalo 5 dnu, "kdy se rodí bohové". Během těchto pěti dnů se lidem zakazovaly jakékoli projevy radosti či smutku.
 

Zemědělský a duchovní kalendář se u mnoha starých kultur liší pouze pěti posvátnými dny 

 

Posvátné Mayské prorocké stély  v Copánu | Přesný čas online.cz Podobně i Mayové a Aztékové se řídili zemědělským kalendářem nazývaným haab, který sestával z 360 dnů, k nimž se přičítalo 5 dnů, kdy "bohové odpočívají". To bylo 5 obávaných dnů, kdy se lidé nemohli spoléhat na jejich pomoc a konali obřady připravující na jejich návrat. Je zjevné, že Egypťané i Mesoameričané tím chtěli vyjádřit víru, že tún čítající 360 dnů je posvátnější než astronomický zemědělský rok o 365 dnech. Je pozoruhodné, že starověké národy Země téměř bez výjimky používaly pro náboženské účely kalendář o 360 dnech. Tento o 5 dnů kratší duchovní rok byl znám ve staré Indii, Peru, Sumeru (360 stupňů kružnice), Skandinávii, Izraeli nebo v raném Římě. Také Číňané používali 360denní náboženský kalendář vedle občanského 365denního. 365denní období tedy lze považovat za fyzikálni pozemský cyklus a 360denní období za duchovní cyklus ve Vesmíru posvátného času. I když se duchovní význam tunu z dnešního světa v podstatě vytratil, můžeme jej z velké části znovu vzkřísit k životu prostřednictvím studia mayského kalendáře ve vztahu k historii lidstva. 
 

Ve vztahu k proroctví je nutno držet se kalendáře, který je založen na duchovních cyklech stvoření, a který není adaptován na fyzikální specifika naší planety

 
Prorocké kamenné Mayské stély vztyčené v Copánu | Přesný čas online.cz Je nicméně třeba upozornit, že v prorockém kontextu mayského Dlouhého počtu navazuje jeden tun na druhý bez 5denního přechodného období. Ve vztahu k proroctví je nutno držet se kalendáře, který je založen výhradně na duchovních cyklech stvoření samotného a který tedy není nijak adaptován na fyzikální specifika naší planety. Má-li být proroctví založeno na duchovní skutečnosti, musí být vázáno na kalendář, který právě tuto skutečnost popisuje. Existuje množství dokladů, které potvrzují, že 360denní období nazývané tun (doslova "kámen" pravděpodobně proto, že počátek nového túnu se připomínal přesunutím velkého kamene či kamenné stély) bylo mezi starými Mayi považováno za prorocký čas.
 

Zájem Mayů o čas se soustředil na chápání proměnlivých kosmických energií a jejich vlivů na lidský život a stvoření obecně

Víme například, že v době španělského záboru se mayští kněží na počátku nového túnu scházeli, aby vynášeli prorocké předpovědi, které vycházely z posvátných kalendářních spisů. V několika málo dochovaných prorockých knihách, například v Knihách Chi Lama Balama, vycházejí mayská proroctví bez výjimky z tunů nebo z období dvaceti túnů zvaných katúny o délce 19,7 let. Protože se zájem Mayů o čas soustředil především na chápání proměnlivých kosmických energií a jejich vlivů na lidský život a kosmické stvoření obecně, bylo používání časových jednotek založených na tunu, např. piktúny, baktúny, či katuny, jen logické.
 

Rozdíl mezi prorockým a zemědělským kalendářem je základní podmínkou pochopení Mayských proroctví

 
Tún se stal základní jednotkou mayských prorockých kalendářů a zásadní úlohu hraje také v Dlouhém počtu. Pokud tedy dnes chceme přijmout světonázor, v němž je vědomí podstatnější než hmota, pak bychom také měli své měření času založit spíše na nehmotné, nefyzikální, neviditelné realitě. Pochopení rozdílu mezi 360 denním a 365denním obdobím je prvním a zásadním krokem k oživení pradávné prorocké nauky o času